Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN:

 

Een goede klantrelatie is belangrijk, daarom wijs ik je graag op de wederzijdse rechten en plichten. Deze vind je terug in de onderstaande algemene voorwaarden. Bestel je iets in de shop? Dan ga je akkoord met deze voorwaarden. Vragen? Stuur een mailtje naar hallo@madamhappy.nl.

 

Inhoudsopgave:

 1. Definities
 2. Algemeen
 3. Prijzen en offertes
 4. Totstandkoming overeenkomst
 5. Herroepingsrecht
 6. Aanlevering gegevens
 7. Levering en leveringstermijn
 8. Transport
 9. Overmacht
 10. Betaling
 11. Eigendomsvoorbehoud
 12. Onderzoek en reclames
 13. Garantie
 14. Aansprakelijkheid
 15. Risico overgang
 16. Vrijwaringen
 17. Auteursrecht en intellectueel eigendom
 18. Privacy
 19. Toepasselijk recht en geschillen

 

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

MadamHappy; de eenmanszaak gevestigd: Bakkerstraat 22, 4901 EA Oosterhout. Telefoonnummer: 06-24636136, bereikbaar maandag tot vrijdag 9:30 tot 12:00 uur. E-mailadres: hallo@madamhappy.nl. KvK-nummer: 70435642. Btw-identificatienummer: NL139986248B01

 

Overeenkomst; Elke afspraak tussen MadamHappy en Opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden door MadamHappy ten behoeve van Opdrachtgever.

 

 

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MadamHappy en Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn afgeweken van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als MadamHappy voor de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt.

Door het plaatsen van een bestelling via de website verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met deze algemene voorwaarden en deze te accepteren.

De via de website van MadamHappy gegeven informatie maakt tevens onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. Als er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van deze voorwaarden of als zich situaties voordoen die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, dan wordt deze situatie beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Prijzen en offertes

De prijzen zoals vermeld op de website van MadamHappy zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. De prijzen kunnen ten alle tijde door MadamHappy worden gewijzigd. Bij uitzonderingen wordt dit vermeld op de website.

Alle offertes en aanbiedingen van MadamHappy zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt als het product of de dienst waarop de offerte betrekking heeft niet meer beschikbaar is.

MadamHappy kan niet aan de offerte of aanbieding worden gehouden als Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving bevat.

De in de offerte en op de website van MadamHappy  genoemde prijzen zijn inclusief BTW en verpakkingskosten. Verzendkosten worden apart in rekening gebracht en zijn afhankelijk van de overeengekomen verzendwijze. Bij   uitzonderingen wordt dit vermeld op de website.

Indien de aanvaarding afwijkingen bevat ten opzichte van de offerte of aanbieding, dan is MadamHappy daar niet aan gebonden, tenzij hierover schriftelijke overeenstemming is bereikt tussen MadamHappy en Opdrachtgever. Een samengestelde offerte kan alleen in zijn geheel worden geaccepteerd. MadamHappy is niet gebonden om een gedeelte van

de opdracht tegen het overeenkomstige deel van de opgegeven prijs te leveren.

Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

 

 

Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst tussen Opdrachtgever en MadamHappy komt tot stand wanneer Opdrachtgever een bestelling heeft geplaatst via de website van MadamHappy, en deze per email door MadamHappy is bevestigd. MadamHappy is gerechtigd geplaatste bestellingen te weigeren zonder opgaaf van redenen. Opdrachtgever zal hiervan in kennis worden gesteld.

 

Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden geduren 14 dagen.
Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consumet of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Aanlevering gegevens

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor juiste aanlevering van gegevens benodigd voor het produceren van bestelde artikelen.

Voordat artikelen geproduceerd worden dient Opdrachtgever akkoord te gaan met de voorbeeldweergaven of verstrekte digitale proef van het product. Na akkoord door Opdrachtgever kan MadamHappy niet meer aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de gegevens van het geleverde artikel.

 

Levering en leveringstermijn

MadamHappy streeft er naar de producten zo spoedig mogelijk te leveren.

De door MadamHappy vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en zijn nimmer een fatale termijn. MadamHappy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in de levering en schade die Opdrachtgever zou kunnen leiden als gevolge van het niet of niet tijdig leveren.

MadamHappy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verzuim van derden van wie de levering afhankelijk is ( zoals, maar niet beperkt tot bijv. drukkerij en transporteur).

 

Transport

MadamHappy draagt zorg voor een deugdelijke verpakking van de door haar geleverde artikelen. Verpakkingsmaterialen worden niet teruggenomen door MadamHappy.

Schade aan verpakkingsmaterialen worden niet gezien als productschade, en MadamHappy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de verpakking door transport.

 

Overmacht

MadamHappy is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MadamHappy geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor MadamHappy niet in staat

is haar verplichtingen na te komen. MadamHappy  heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat MadamHappy haar verbintenis had moeten nakomen.

MadamHappy kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien MadamHappy ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is

nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MadamHappy  gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Betaling

Bestelde artikelen worden direct vooraf betaald door Opdrachtgever. Artikelen worden pas in productie genomen na ontvangst van de volledige verschuldigde betaling aan  MadamHappy. Voor op aanvraag gemaakte artikelen geldt een aanbetaling van 25%  – er zal dan een factuur worden opgemaakt na goedkeuring van Opdrachtgever. Voor een factuur staat een betalingstermijn van tien dagen.

Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijk rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Door MadamHappy gemaakte incassokosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

 

Eigendomsvoorbehoud

MadamHappy blijft volledig eigenaar van de geleverde producten tot Opdrachtgever zijn betalingsverplichting volledig is nagekomen.

 

Onderzoek en reclames

Indien door MadamHappy een proef is verstrekt aan Opdrachtgever, dan geldt deze als indicatie. Afwijkingen tussen het eindproduct en het getoonde voorbeeld van geringe betekenis zijn geen reden tot ontbinding van de overeenkomst, korting of schadevergoeding.

Klachten die worden ingediend na versturen van de kaarten of in gebruik name van de producten kunnen niet meer in behandeling genomen worden. Opdrachtgever heeft op dat moment de geleverde producten geaccepteerd zoals geleverd. Er kan dan nimmer een beroep op korting of schadevergoeding worden gedaan.

 

Garantie

MadamHappy garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

Indien het geleverde product gebreken vertoont heeft Opdrachtgever recht op herstel of vervanging van het product. Opdrachtgever heeft slechts recht op  vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is. De te vervangen en/of herstellen goederen moeten daartoe franco aan MadamHappy worden gezonden. Madamhappy wordt daarvan eigenaar.

MadamHappy heeft, indien herstel of vervanging onmogelijk is , het recht om de overeenkomst te ontbinden en Opdrachtgever volledig te crediteren.

De hier genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van MadamHappy, Opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op garantie indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar MadamHappy geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden, etcetera.

 

Aansprakelijkheid

Indien MadamHappy aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. MadamHappy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MadamHappy is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

MadamHappy is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. MadamHappy is

nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Indien MadamHappy aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van MadamHappy beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van MadamHappy is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MadamHappy.

 

Risico overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van Opdrachtgever worden gebracht.

 

Vrijwaringen

Opdrachtgever vrijwaart MadamHappy voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan MadamHappy toerekenbaar is.

Indien MadamHappy uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden MadamHappy zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is MadamHappy, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van MadamHappy en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Opdrachtgever vrijwaart MadamHappy voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

Auteursrecht en intellectueel eigendom

MadamHappy behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Op alle ontwerpen van MadamHappy rust auteursrecht. De ontwerpen van MadamHappy mogen op geen enkele wijze vermenigvuldigd, verspreid of openbaar gemaakt worden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MadamHappy.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

De in het kader van de overeenkomst eventueel door MadamHappy tot stand

gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van MadamHappy, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

Alle door MadamHappy eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., zijn uitsluitend bestemd om door opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van MadamHappy worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

MadamHappy behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de

werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Overname en verspreiding van (gedeeltes van) teksten, afbeeldingen en/of gebruik van de handelsnaam of het logo van MadamHappy is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MadamHappy. Het door MadamHappy geleverde drukwerk wordt discreet voorzien van de naam MadamHappy om de auteursrechtelijke bescherming tot uiting te brengen. Het is niet mogelijk drukwerk zonder deze naamsvermelding te bestellen.

 

Privacy

Door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend door MadamHappy gebruikt en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, mits dat noodzakelijk is voor de betaling en bezorging van de bestelling.

Persoonsgegevens zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld voor

commerciële doeleinden.

 

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MadamHappy partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op www.madamhappy.nl en op te vragen bij MadamHappy. Van toepassing is steeds de meest recente versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met MadamHappy. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. MadamHappy is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 01-01-2018 .